Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO WWW.MHCENTER.PL

1. Administratorem Danych Osobowych jest Mental Health Center Sp. z o. o. z siedzibą pod adresem: ul.
Poznańska 6/4, 30-012 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS: 0000863201, REGON: 387240922, NIP: 6772456921, kapitał zakładowy
5 000 zł (wniesiony w całości).

2. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz
respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę o
ochronie danych osobowych (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych,
zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych
osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych
osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia
oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych
osobowych. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).

3. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-
mail: rodo@mhcenter.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora Danych Osobowych, tj. ul. Poznańska 6/4, 30-012 Kraków. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:

a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

4. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:

a) imię i nazwisko,
b) adres e-mail,
c) numer telefonu,
d) nazwa firmy,
e) stanowisko,
f) adres.

Ponadto, w celu analitycznym, tj. badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do
Administratora, przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

• lokalizacja (kraj, miasto),
• system operacyjny,
• przeglądarka,
• kategoria urządzenia,
• rozdzielczość ekranu.

Informacje te gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy (tj. Google Analytics) i w
związku z tym przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich
regulaminów oraz polityk prywatności.

5. Podanie danych wskazanych w punkcie 4. jest konieczne w następujących przypadkach:
• w celu złożenia formularza zgłoszenia, jeśli chcą Państwo nawiązać z nami kontakt – w tym przypadku
konieczne jest wskazanie imienia i nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu oraz nazwy firmy
(podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w celu zapisania się do newslettera – w tym wypadku konieczne jest wskazanie adresu e-mail
(podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• w celu komunikacji w sprawie oferty MHC (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• w celu komunikacji o charakterze edukacyjnym lub informacyjnym, w tym w szczególności do
przekazywania komunikatów, informacji, prowadzenia korespondencji dotyczącej projektów,
konferencji, szkoleń, warsztatów, grup roboczych, badań i innych wydarzeń organizowanych lub
współorganizowanych przez Mental Health Center, jak również promocji produktów i usług własnych
Mental Health Center (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
• uzasadnionych wewnętrznymi celami administracyjnymi Mental Health Center, tj. prowadzenie
statystyk (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. Nasz Serwis internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do
Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez
Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy
następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania.
Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają
się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies
w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

7. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w
jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie w zakresie
określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

8. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu
realizacji usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) oferowanych w ramach
Serwisu internetowego. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych
osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

9. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie
poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu
poprzedzającym, w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na Administratora Danych
Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter
ciągły.

10. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.

11. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO w
związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w
państwach trzecich (w szczególności w Stanach Zjednoczonych). Dostawcy tych narzędzi gwarantują
odpowiedni poziom ochrony danych osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane
przez RODO, w szczególności poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
12. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane
dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie
podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom
ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach
prawa).

13. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz
naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych
Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w
zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez
powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w
ramach Serwisu internetowego. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do
przetwarzania:

a. podmiotom świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której
działa nasz Serwis,
b. dostawcy systemu mailingowego, w którym przechowywane są dane użytkowników,
jeżeli są subskrybentami newslettera,
c. podmiotom świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora Danych
Osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania strony internetowej,
d. podmiotom świadczącym usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do
danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się
dane osobowe,
e. doradcom prawnym współpracującym z nami jako Administratorem Danych Osobowych
w zakresie, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług,
f. organom administracji publicznej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie
to wymagane prawem;
g. dostawcy systemu CRM, w którym przechowywane są dane użytkowników Serwisu.

14. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez
Administratora Danych Osobowych.

15. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych
Osobowych ma prawo do:

a) do bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO –
Administrator jest zobowiązany przekazać Państwu jako osobom, których dane będą przetwarzane,
określonych w RODO informacji (m.in. o swoich danych, danych kontaktowych IOD, celach oraz
podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców
danych osobowych, o ile istnieją czy o okresie przez który dane będą przetwarzane lub o kryteriach
ustalania tego okresu); obowiązek ten należy spełnić już w momencie pozyskiwania danych (czyli np.
podczas składania przez klienta zamówienia w sklepie internetowym), a jeżeli danych nie uzyskuje się
od osoby, której dane dotyczą, lecz z innego źródła – w rozsądnym terminie, zależnie od okoliczności;
Administrator może zaniechać podawania tych informacji, jeśli osoba której dane dotyczą, już nimi
dysponuje,
b) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane
osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają
Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ
mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i
w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym
pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy
odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art.
16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy o poinformowanie nas jako
Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem
rzeczywistym oraz aktualne; również w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych,
ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny
(np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich
danych,
d) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO – innymi słowy
mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych
Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy
poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich
usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
• cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty,
• podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie
została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa
danych osobowych,
• wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych
nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych
osobowych,
• Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z
prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę
pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
• konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
• dane osobowe dotyczą osoby małoletniej i zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług
społeczeństwa informacyjnego,
e) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej
firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że
do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
• kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych lub
• uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie
nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z
uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej), lub
• złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. g niniejszego punktu, lub
• Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np.
przed sądem,
f) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich
danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych
danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas,
gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była lub dane te były przetwarzane w sposób
automatyczny,
g) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają
Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych
osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
h) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO – w naszym Serwisie
internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani
profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze
będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,
i) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o
którym mowa w art. 77 RODO – jeżeli uznają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe
niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.

16. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z
przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
a) przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności
wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
b) przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków
prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do
wywiązania się z obowiązków, które nakładają na nas przepisy prawa,
c) przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony
roszczeń.

17. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, prosimy
przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: rodo@mhcenter.pl.

18. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia
jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie
danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie –
PUODO.

19. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe
przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki
prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.